1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

STD X Mathematics Chapter 7 - തൊടുവരകൾ (Tangents) All construction Detailed steps with help Pictures.

bins
 

പത്താം ക്ലാസ് ഗണിതം - തൊടുവരകൾ (Tangents) എന്ന പാഠത്തിലെ എല്ലാ നിർമിതികളും (constructions) വിശദമായ സ്റ്റെപ്പുകൾ ചിത്രസഹിതം മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയങ്ങളിലായി തയ്യാറാക്കി savidya ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ ശരത്ത് എ.എസ്. ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്  അഞ്ചച്ചവടി , മലപ്പറം. സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു

മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾ താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ലിങ്കിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക

STD X Mathematics Chapter 7 - തൊടുവരകൾ (Tangents)  All construction Detailed steps (Malayalam medium)
To Top