1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

പൊതുഭരണം - NOTES

bins

SSLC  സോഷ്യൽ സയൻസ്  2, 3, 4 യൂണിറ്റുകളുടെ Online class  ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ നോട്ട് മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികള്‍ക്കായി  ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ്  ശ്രീ ബിജു കെ കെ,  GHSS Tuvvur. സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. STANDARD X SOCIAL SCIENCE II -പൊതുഭരണം - NOTES 1
STANDARD X SOCIAL SCIENCE II -പൊതുഭരണം - NOTES 2
STANDARD X SOCIAL SCIENCE II - PUBLIC ADMINISTRATION 1
STANDARD X SOCIAL SCIENCE II - PUBLIC ADMINISTRATION 2
To Top