1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

Learning Module Concept and Framework (User Guide)

bins
SOCIAL SCIENCE - 1

1.  Revolutions that influenced the world  / ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവങ്ങൾ

2.   World in the Twentieth Century / ലോകം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ

3.  Public Administration / പൊതുഭരണം

4.  British Exploitation and Resistance / ബ്രിട്ടീഷ് ചൂക്ഷണവും ചെറുത്തുനിൽപ്പുകളും

5.  Culture and Nationalism / സംസ്കാരവും ദേശീയതയും

6.   Struggle and Freedom / സമരവും സ്വാതന്ത്ര്യവും

7.   India after Independence / സ്വാതന്ത്ര്യനന്തര ഇന്ത്യ

8.   Kerala Towards Modernity / കേരളം ആധുനികതയിലേക്ക്

9.  The State and Political Science / രാഷ്ട്രവും രാഷ്ട്രതന്ത്രശാസ്ത്രവും

10.  Civic consciousness / പൗരബോധം

11.  Sociology: What? Why? /സമൂഹ ശാസ്ത്രം: എന്ത്? എന്തിന് ?

 

SOCIAL SCIENCE - 2

1.    Seasons and Time / ഋതുഭേതങ്ങളും സമയവും

2.    In search of the source of wind/ കാറ്റിന്റെ ഉറവിടം തേടി

3.   Human Resources Development in India /  മാനവവിഭവശേഷി വികസനം ഇന്ത്യയിൽ

4.   Landscape Analysis through Maps / ഭൂതല വിശകലനം ഭൂപടങ്ങളിലൂടെ

5.  Public Expenditure and Public Revenue / പൊതുചെലവും പൊതുവരുമാനവും

6.   Eyes in the Sky and Data Analysis / ആകാശകണ്ണുകളും അറിവിന്റെ വിശകലനവും

7.   India: The Land of Diversity / വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ

8.  Resource Wealth of India / ഇന്ത്യ - സാമ്പത്തിക ഭൂമിശാസ്ത്രം

9.   Financial Institutions and Service / ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളും സേവനങ്ങളും

10. Consumer: Satisfaction and Protection / ഉപഭോകതാവ്: സംതൃപ്തിയും സംരക്ഷണവും

To Top