1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

The seed of truth

bins

 

Read the above pages carefully and find out the answers.

1)____was the king of Gandhara.

2) The king did not have____

3) King Vidyadhara was fond of____

4) Vidyadhara was the king of ____

5) The king wanted to find a____

6) The king ordered his minister to give the____

7) How much time did the king give the children to grow the plant?

8) The child who grows the biggest,healthiest plant will become the__

9) The king distributed____to the children.

10) The king ordered his___to give the proclamation.

 


To Top