1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

ഏഴാം ക്ലാസിലെ സയൻസ് പാഠങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സ്റ്റഡി Meterials

bins

 Unit-1, മണ്ണിൽ പൊന്നു വിളയിക്കാം


Unit-2, പ്രകാശവിസ്മയങ്ങൾ

Unit-3, ആസിഡുകളും ആൽക്കളികളും

Unit-4, അന്നപഥത്തിലൂടെ

Unit-5, വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ

Unit-6.നിർമ്മലമായ പ്രകൃതിക്കായ്

Unit-7,മർദം ദ്രാവകത്തിലും വാതകത്തിലും

Unit-8.പ്രാണ വായുവും ജീവ രക്തവും

Unit-9 താപമൊഴുകുന്ന വഴികൾ

Unit -10. നാളേക്ക് കരുതി വെക്കാം
To Top