1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

SSLC ENGLISH WORKSHEET

bins


 പത്താം ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷ്  ക്ലാസ്സിന്റെ വർക്ക് ഷീറ്റുകൾ  ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ..Sri. Ashraf VVN, DGHSS, Tanur,  Malappuram . സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദി. 

 

SSLC English -  Unit1 - First Bell 2. Worksheets - Class 5 (30/6/2021)

To Top