1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

സമഗ്ര ചോദ്യശേഖരം

bins

 


സമഗ്ര ചോദ്യശേഖരം

സമഗ്രയില്‍ പത്താം ക്ലാസിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും ചോദ്യശേഖരങ്ങളെ
പി ഡി എഫ് രൂപത്തില്‍  തയ്യാറാക്കി നല്‍ കിയിരിക്കുന്നു..
Click Here to Download Samagra Question Bank Mathematics(Mal Medium)
Click Here to Download Samagra Question Bank Mathematics(Eng Medium)
Click Here to Download Samagra Question Bank Social Science I
Click Here to Download Samagra Question Bank Social Science II
Click Here to Download Samagra Question Bank English
Click Here to Download Samagra Question Bank Physics
Click Here to Download Samagra Question Bank Chemistry
Click Here to Download Samagra Question Bank Biology
Click Here to Download Samagra Question Bank Malayalam AT
Click Here to Download Samagra Question Bank Malayalam BT
Click Here to Download Samagra Question Bank Hindi
To Top