1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

വൈദ്യുതകാന്തികപ്രേരണം Class X Physics

bins

 പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സ് മൂന്നാം അദ്ധ്യായത്തിലെ വൈദ്യുതകാന്തികപ്രേരണം എന്ന പാഠഭാഗത്തിനെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് . പെരിങ്ങോട് ഹൈസ്കൂളിലെ രവിമാഷ് തയ്യാറാക്കിയ ഈ പ്രസന്റേഷന്‍ പാഠഭാഗം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് അധ്യാപകര്‍ക്ക് ഏറെ സഹായകരമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇതോടൊപ്പം പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും വീഡിയോകളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത പഠനപ്രവര്‍ത്തനം അയച്ചു തന്ന രവിമാഷിന് ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദി.

Click Here to Download the Presentation
Click Here to Download a Video on 'Alternating voltage & current' how it works
Click Here to Download a Video on electric current flow- DC
Click Here to Download a Video on Fleming's Right Hand Rule
Click Here to Download a Video on  Physics - Understanding Electromagnetic induction (EMI) and electromagnetic force (EMF
)
To Top