1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

TEACHERS NOTE

binsഒന്നാം ക്ലാസ് ഒന്നാംതരമാക്കാന്‍ മലപ്പുറം ഡയറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ ട്രൈ ഔട്ട് സാമഗ്രി .

കാണുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക

ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക
To Top