1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

ചങ്ങാതിത്തത്ത - റ

bins
ചങ്ങാതി തത്ത കാണിച്ചു തന്ന അക്ഷരമായ "റ"  വരുന്ന വാക്കുകൾ കണ്ടെത്തി പറയാമോ കൂട്ടുകാരേ? അത് എഴുതാൻ എന്നെ സഹായിക്കണേ......
പാ
പാറി
പാറു
 
തറി
തി
കറി
കാറി

To Top