1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

വീട് നല്ല വീട് - ചാടിച്ചാടി വന്നവർ

bins
തവള ചാടിച്ചാടി വന്നു
തവള ചാടിച്ചാടി പോയി
തവള ചാടിച്ചാടി വരുന്നു
തവള ചാടിച്ചാടി പോകുന്നു
മുയൽ ചാടിച്ചാടി വന്നു
മുയൽ ചാടിച്ചാടി പോയി
മുയൽ ചാടിച്ചാടി വരുന്നു
മുയൽ ചാടിച്ചാടി പോകുന്നു
പുൽച്ചാടി ചാടിച്ചാടി വന്നു
പുൽച്ചാടി ചാടിച്ചാടി പോയി
പുൽച്ചാടി ചാടിച്ചാടി വരുന്നു
പുൽച്ചാടി ചാടിച്ചാടി പോകുന്നു
കങ്കാരു ചാടിച്ചാടി വന്നു
കങ്കാരു ചാടിച്ചാടി പോയി
കങ്കാരു ചാടിച്ചാടി വരുന്നു
കങ്കാരു ചാടിച്ചാടി പോകുന്നു

To Top