1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

BIOLOGY - STD 10- CHAPTER 2 -QUESTION BANK MALAYALAM MEDIUM

binsബയോളജി ചോദ്യശേഖരം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
തയ്യാറാക്കിയത്  :: ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് കല്ലൂര്‍ സ്കൂളിലെ ബയോളജി അധ്യാപകനുമായ  ശ്രീ രതീഷ് സര്‍.
To Top