1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

CLASS 7 MATHEMATICS


UNIT. 1UNIT. 2

. 


UNIT. 3

. 


UNIT. 4

. 

UNIT. 5

, 
 

UNIT. 6

. 
 

UNIT. 7

. 

UNIT. 8

. 

UNIT. 9

.

 

UNIT. 10

. 

UNIT. 11

.

UNIT. 12

. 

UNIT. 13

.

 

UNIT.  14

.


To Top