1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

Kerala State Syllabus Textbooks English Malayalam Medium Standard 10th, 9th, 8th, 7th, and 6th, 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1stഒന്ന് മുതൽ പ്ലസ്ടു വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ ഇംഗ്ലീഷ്,മലയാളം മീഡിയം പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഈ പേജ് ഉപയോഗിക്കാം..


എല്ലാ പാഠപുസ്തകങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്..

അതാത് ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ download ചെയ്തു ഉപയോഗിക്കാം..

SCERT Kerala Textbooks Download English Medium

All the files of the SCERT Kerala State Board Syllabus Textbooks in English Medium are accessible PDF format, we can simply tap the download link and it will begin downloading automatically.


Students can download the Samagra SCERT Kerala Textbooks for Class 10 English Medium.

SCERT Kerala State Syllabus 9th Standard Textbooks English Medium

Students can download the Samagra SCERT Kerala Textbooks for Class 9 English Medium.

SCERT Kerala State Syllabus 8th Standard Textbooks English Medium

Students can download the Samagra SCERT Kerala Textbooks for Class 8 English Medium.

SCERT Kerala State Syllabus 7th Standard Textbooks English Medium

Students can download the Samagra SCERT Kerala Textbooks for Class 7 English Medium.

SCERT Kerala State Syllabus 6th Standard Textbooks English Medium

Students can download the Samagra SCERT Kerala Textbooks for Class 6 English Medium.

SCERT Kerala State Syllabus 5th Standard Textbooks English Medium

Students can download the Samagra SCERT Kerala Textbooks for Class 5 English Medium.

SCERT Kerala State Syllabus 4th Standard Textbooks English Medium

Students can download the Samagra SCERT Kerala Textbooks for Class 4 English Medium.

SCERT Kerala State Syllabus 3rd Standard Textbooks English Medium

Students can download the Samagra SCERT Kerala Textbooks for Class 3 English Medium.

SCERT Kerala State Syllabus 2nd Standard Textbooks English Medium

Students can download the Samagra SCERT Kerala Textbooks for Class 2 English Medium.

SCERT Kerala State Syllabus 1st Standard Textbooks English Medium

Students can download the Samagra SCERT Kerala Textbooks for Class 1 English Medium.

SCERT Kerala State Syllabus 11th Standard Textbooks English Malayalam Medium

Students can download the Samagra SCERT Kerala Textbooks for Class 11 English Medium.

SCERT Kerala State Syllabus 12th Standard Textbooks English Malayalam Medium

Students can download the Samagra SCERT Kerala Textbooks for Class 12 English Medium.

SCERT Kerala Textbooks Download Malayalam Medium

All the files of the SCERT Kerala State Board Syllabus Textbooks in Malayalam Medium are accessible PDF format, we can simply tap the download link and it will begin downloading automatically.

SCERT Kerala State Syllabus 10th Standard Textbooks Malayalam Medium Students can download the Samagra SCERT Kerala Textbooks for Class 10 Malayalam Medium.

SCERT Kerala State Syllabus 9th Standard Textbooks Malayalam Medium

Students can download the Samagra SCERT Kerala Textbooks for Class 9 Malayalam Medium.

SCERT Kerala State Syllabus 8th Standard Textbooks Malayalam Medium

Students can download the Samagra SCERT Kerala Textbooks for Class 8 Malayalam Medium.

SCERT Kerala State Syllabus 7th Standard Textbooks Malayalam Medium

Students can download the Samagra SCERT Kerala Textbooks for Class 7 Malayalam Medium.

SCERT Kerala State Syllabus 6th Standard Textbooks Malayalam Medium

Students can download the Samagra SCERT Kerala Textbooks for Class 6 Malayalam Medium.

SCERT Kerala State Syllabus 5th Standard Textbooks Malayalam Medium

Students can download the Samagra SCERT Kerala Textbooks for Class 5 Malayalam Medium.

SCERT Kerala State Syllabus 4th Standard Textbooks Malayalam Medium

Students can download the Samagra SCERT Kerala Textbooks for Class 4 Malayalam Medium.

SCERT Kerala State Syllabus 3rd Standard Textbooks Malayalam Medium

Students can download the Samagra SCERT Kerala Textbooks for Class 3 Malayalam Medium.

SCERT Kerala State Syllabus 2nd Standard Textbooks Malayalam Medium

Students can download the Samagra SCERT Kerala Textbooks for Class 2 Malayalam Medium.

SCERT Kerala State Syllabus 1st Standard Textbooks Malayalam Medium

Students can download the Samagra SCERT Kerala Textbooks for Class 1 Malayalam Medium.


To Top