1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

Old textbooks

 ഒന്ന് മുതൽ പ്ലസ്ടു വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ ഇംഗ്ലീഷ്,മലയാളം മീഡിയം പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഈ പേജ് ഉപയോഗിക്കാം..

(1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പാഠ പുസ്തകങ്ങൾ ഈ വർഷം മാറുകയാണ്...
പുതിയ പുസ്തകങ്ങളുടെ pdf file ഇതുവരെ scert ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല..
ലഭ്യമാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് സവിദ്യയിൽ upload ചെയ്യുന്നതാണ്..)

To Top