1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

Hh

 


പ്ലസ് വൺ ഫസ്റ്റ് അലോട്ടുമെൻറ് (മെറിറ്റ് & സ്പോർട്സ്) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ...അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ ജൂൺ 21ന് ഉള്ളിൽ അഡ്മിഷൻ (Permanent/Temporary) ആയി എടുക്കണം... Check Your First allotment ....⇠ 2023 കേരളാ എഞ്ചിനീയറിംഗ്(KEAM 2023) റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തിങ്കളാഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സാധ്യത...... Check Your KEAM Rank List....⇠ പ്ലസ് വൺ റിസൾട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു..... Check Your +1 Results ....⇠ NEET 2023(All India Medical Entrance Exam)റിസൽട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു... Check Your NEET Results 2023....⇠ പ്ലസ് വൺ ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു...... Check Your Trial allotment ....⇠ പ്ലസ്ടു റിസൾട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ........ Click here for Updates on +2 Results ....⇠ ഈ വർഷത്തെ എസ്.എസ്.എൽ. സി. പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു ..... Check Your SSLC Results 2023....⇠ Kerala Entrance Exam(KEAM)-2023 Answerkey Published... Click here for Answerkeys....⇠ WhatsApp Groups For +1 Students ....Click here join +1 WhatsApp group⇠ WhatsApp Groups For +2 Students ....Click here join +2 WhatsApp group⇠

hssreporter.com

Educational Updates
Find Out More
hssreporter.com

Plus One First Allotment Published

Admission from 19th June to 21st June 2023
Check Your Allotment
Plus One First Allotment Published
To Top