1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

Contact us

 

We'll happy to help you, fill form given below to contact with us.

We'll like to hear from you. It feels good when you send message to us. If any issue related to broken link of any document or book. We updated link of books/newspaper that are already on internet .. If any issue related to books copyright then please mail us on Email binukallara@gmail.com

Thanks And Regards savidya.info Team binukallara@gmail.com Kerala India

You can reach us by filling this form

Name

Email *

Message *

To Top