1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

Class 1 textbook download

 .pdf   Malayalam KeralaPadavali Textbook Part I- Class 1 Kerala Syllabus.pdf (Size: 9.43 MB / Downloads: 7,970)

.pdf   Malayalam KeralaPadavali Textbook Part II- Class 1 Kerala Syllabus.pdf (Size: 9 MB / Downloads: 3,049)
.pdf   English Reader Textbook Part I- Class 1 Kerala Syllabus.pdf (Size: 9.9 MB / Downloads: 7,248)
.pdf   English Reader Textbook Part II- Class 1 Kerala Syllabus.pdf (Size: 11.46 MB / Downloads: 2,117)
.pdf   Arabic Reader Textbook Part I- Class 1 Kerala Syllabus.pdf (Size: 4.97 MB / Downloads: 1,189)
.pdf   Arabic Reader Textbook Part II- Class 1 Kerala Syllabus.pdf (Size: 3.49 MB / Downloads: 701)

To Top