1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

CLASS 6 BASIC SCIENCE


യൂണിറ്റ് 1

യൂണിറ്റ് 2


യൂണിറ്റ് 3


യൂണിറ്റ് 4


യൂണിറ്റ് 5

യൂണിറ്റ് 6

യൂണിറ്റ് 7

യൂണിറ്റ് 9

യൂണിറ്റ് 10 കൂടുതൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകൾ ഇവിടെ
 (മൊബൈലിലൂടെ ഡൌൺലോഡു ചെയ്യുവാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും 179 എം.ബി ഫയൽ ആണു)
To Top