1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

CLASS 5 MALAYALAM


യൂണിറ്റുകൾ
അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ വിവിധ യൂണിറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 
മലയാളം കവിതകൾ Download

Teacher Text 
 രസഗുളികകൾ
കീരി കീരി കിണ്ണം താ
വേനലിന്റെ ഒഴിവ് 


അടിസ്ഥാന പാഠാവലിTo Top