1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

CLASS 9, CHEMISTRY


UNIT 1


ആറ്റത്തിന്റെ ഘടന

UNIT 2


രാസബന്ധനം

UNIT 3


മൂലക വര്‍ഗീകരണവും പീരീയോഡിക് ടേബിളും

 

UNIT 11


അലോഹങ്ങള്‍

UNIT 13


ആസിഡുകളും ആല്‍ക്കലികളും


To Top