1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

CLASS 9, MALAYALAM


Malayalam AT

നിന്നെത്തേടുവതേതൊരു ഭാവന!..


1,സൗന്ദര്യലഹരി...

2,പ്രകൃതിസൗന്ദര്യവും കലാസൗന്ദര്യവും...

3,കുപ്പിവളകൾ.

 

മനുഷ്യകഥാനുഗായികൾ


4,അമ്മ

5,നഗരത്തിൽ ഒരു യക്ഷൻ 

6,കീറിപ്പൊളിഞ്ഞ ചകലാസ്


 കുതുകമോടാലപിച്ചാലും


7,കളിപ്പാവകൾ

8,ആർഭാടത്തിൽനിന്ന് ലാളിത്യത്തിലേക്ക്.

9,വിശ്വം ദീപമയം

10,ജീവിതം ഒരു പ്രാർത്ഥന

പാരിന്റെ നന്മയ്ക്കത്രേ....

കാളകൾ

സാക്ഷി

രണ്ട് ടാക്‌സിക്കാർ

തുടിതാളം തേടി..

അമ്പാടിയിലേക്ക്

തേൻ വരിക്ക

 മതിലേരിക്കുന്നി


Malayalam BT


പൂക്കളൊക്കെയും വാക്കുകളാകുമ്പോൾ 

അതേ പ്രാർത്ഥന

ഹരിതമോഹനം...

വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഇടിമുഴക്കം 


കാഴ്ചയുടെ സംഗീതം

കൊടിയേറ്റം

 വെളിച്ചത്തിന്റെ വിരലുകൾ


ഒരു കുടന്ന വെളിച്ചമായ്

സഫലമീയാത്ര 

കവിയും സമൂഹജീവി 

ബുദ്ധൻ്റെ ഉപദേശം..

To Top