1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

CLASS 9, PHYSICS

 SCERT Solutions for Class 9 Physics Chapterwise 

(Malayalam Medium)
Chapter 01 ദ്രവബലങ്ങൾ 
Chapter 02 Equations of Motion 
Chapter 03 Motion and Laws of Motion 
Chapter 04 Gravitation 
Chapter 05 Work, Energy and Power
Chapter 06 Current Electricity 
Chapter 07 Wave motion

To Top