1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

HS,UP & LP Module

           Sradha" - HS,UP & LP Module

Sl No HS Section      UP Section    LP        Section       
1 Malayalam Malayalam Malayalam
2 English English English
3 Hindi Social Science Science
4 Physics Science Mathematics
5 Biology Mathematics
6 Chemistry

7 Social Science
                                                                        
8 Mathematics                                  
To Top