1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

Victers Tv Live


ശബ്ദം കേൾക്കാൻ വീഡിയോയുടെ ഉള്ളിൽ മൗസ് കൊണ്ടുവരിക ശേഷം സ്‌പീക്കർ (മുകളിൽ ഒന്നാമതായി വട്ടം വരച്ചിരിക്കുന്നത്) ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. മുഴുവൻ വലിപ്പത്തിൽ കാണുവാനായി ചതുരത്തിൽ  (മുകളിൽരണ്ടാമതായി വട്ടം വരച്ചിരിക്കുന്നത്) ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
To Top