1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

1,3,5,7,9


Kerala Syllabus New Textbooks for Class 1, 3, 5, 7, 9 2024 - 25 | SCERT Kerla New Textbooks Std I, III, V, VII, IX Now Available in Pdf. Download Now.

എസ്.സി.ആർ.ടി.കേരള ഈ അധ്യയന വർഷം മുതൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന 1, 3, 5, 7, 9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. 


SCERT KERALA NEW TEXTBOOKS STD 1, 3, 5, 7, 9
പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.
STD I
👉Malayalam - Unit 01Unit 02Unit 03Unit04Unit 05Unit 06
👉English (Honeybees) - Part 01
👉English (Beehive Activity book) - Part 01
👉Mathematics (Activity book) - Part 01
STD III
👉Malayalam - Part 01
👉English - Part 01
👉EVS (MM) - Part 01
👉Mathematics (MM) - Part 01
STD V
👉Malayalam AT (കേരള പാഠാവലി) - Unit 01Unit 02
👉English - Unit 01, 02
👉Social Science (MM) - Chapt 01Chapt 02
👉Basic Science (MM) - Chapt 01Chapt 02
👉Mathematics (MM) - Chapt 01Chapt 02,  Chapt 03Chapt 04
👉ഇംഗ്ളീഷ് മീഡിയം പുസ്തകങ്ങള്‍ ഉടന്‍ upload ചെയ്യും Stay tuned.. 
STD VII
👉Malayalam AT (കേരള പാഠാവലി) - Unit 01, 02
👉Malayalam BT (അടിസ്ഥാന പാഠാവലി) - Unit 01
👉English - Unit 01, 02
👉Hindi - Unit 01
👉Social Science (MM) - Chapt 01Chapt 02
👉Basic Science (MM) - Chapt 01Chapt 02
👉Mathematics (MM) - Chapt 01Chapt 02Chapt 03Chapt 04
👉ഇംഗ്ളീഷ് മീഡിയം പുസ്തകങ്ങള്‍ ഉടന്‍ upload ചെയ്യും Stay tuned.. 
STD IX
👉Kerala Padavali - Unit 01, Unit 02Unit 03
👉Adisthana Padavali - Unit 01
👉English - Unit 01, 02Unit 03
👉Hindi - Unit 01
👉Physics (EM) - Chapter 01
👉Chemistry (MM) - Part 01
👉Biolohy (MM) - Chapter 01
👉History (MM) - Chapter 01
👉Geography (EM) - Chapter 01
👉Geography (MM) - Part 01
👉Mathematics (MM) - Chapt 01Chapt 02Chapt 03Chapt 04Chapt 05
 


To Top