1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

STUDY MATERIALS - ALL SUBJECTS-- For +1 & +2 All Streams

bins


STUDY MATERIALS ISSUED BY WAYANAD DISTRICT PANCHAYATH

FOR COMMERCE STUDENTS & TEACHERS:
 
FOR SCIENCE STUDENTS & TEACHERS:
 
FOR SCIENCE STUDENTS & TEACHERS:
 
STUDY MATERIALS ISSUED BY NATIONAL SERVICE SCHEME:
To Top