1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

Plus Two Maths Chapter Wise Questions and Answers Chapter 8 Application of Integrals

bins


Plus Two Maths Application of Integrals Four Mark Questions and Answers

Question 1.
Consider the following figure.

  1. Find the point of intersection (P) of the given parabola and the line. (2)
  2. Find the area of the shaded region. (2)

Answer:
1. We have, y = x2 and y = x ⇒ x = x2 ⇒
⇒ x2 – x = 0 ⇒ x(x – 1) = 0 ⇒ x = 0, 1
When x = 0, y =0 and x = 1, y = 1.
Therefore the points of intersections are (0, 0) and(1, 1).

2. Required area

Question 2.
1. Find the point of intersection ‘p’ of the given parabola and the line. (2)

2. Find the area of the shaded region. (2)
Answer:
1. Given, y = x2, y = 2x
⇒ 2x = x2 ⇒ x2 – 2x = 0 ⇒ x(x – 2) = 0 ⇒ x = 0, 2
We have, y = 2x
⇒ when x = 0 ⇒ y = 0, when x = 2 ⇒ y = 4
‘P’ has co-ordinate (2, 4)

   

Plus Two Maths Application of Integrals Six Mark Questions and Answers

Question 1.

  1. Draw the graph of y2 = 4x and y = x. (2)
  2. Find the points of intersection of y2 = 4x and y = x. (2)
  3. Find the area bounded by the graphs.(2)

Answer:
1. y2 = 4x is a parabola and y = x is a straight line passing through the origin.

  

Therefore verified

Question 4.
The figure given below contains a straight line L with slope √and a circle.

         

 

To Top