1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

Vidhyajyothi Study Materials by KSTA (Plus Two)

bins

ഹയർ സെക്കന്ററി വിദ്യാർത്ഥികളെ പൊതു പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി കേരള സ്കൂൾ ടീച്ചേർസ് അസോസിയേഷൻ(KSTA) തയ്യാറാക്കിയ വിദ്യാജ്യോതി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Plus Two  Study Notes by KSTA

+2 Physics
┗➤ Download

+2 Chemistry
┗➤ Download

+2 Maths
┗➤ Download

+2 English
┗➤ Download

+2 History
┗➤ Download

+2 Hindi
┗➤ Download

+2 Economics
┗➤ Download

+2 Accountancy
┗➤ Download

+2 Business Studies
┗➤ Download


മറ്റു സബ്ജെക്റ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചു ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും 
To Top