1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

SSLC മലയാളം NOTES-ALL ചാപ്റ്റേഴ്സ്

bins1ജീവിതം പടർത്തുന്ന വേരുകൾ      


പ്ലാവില കഞ്ഞി


ഓരോ വിളിയും കാത്ത്


അമ്മത്തൊട്ടിൽ


2.നിലാവ് പെയ്യുന്ന നാട്ടുവഴികൾകൊച്ചുചക്കരച്ചി
ഓണമുറ്റത്ത് 

കോഴിയും കിഴവിയും

ശ്രീനാരായണഗുരു
3വാക്കുകൾ വിടരുന്ന പുലരികൾ


പത്ര നീതി


പ്രണയം


അമ്മയുടെ എഴുത്തുകൾ


UNIT   BASED NOTES                  


ജീവിതംപടർത്തുന്ന വേരുകൾ


നിലാവ് പെയ്യുന്ന നാട്ടുവഴികൾ 


വാക്കുകൾ വിടരുന്ന പുലരികൾ 
കേരളപാഠാവലി

യൂണിറ്റ് 1കാലാതീതം കാവ്യവിസ്മയം


1.ലക്ഷ്മണ സാന്ത്വനംയൂണിറ്റ് 2-അനുഭൂതികൾ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ

യൂണിറ്റ്IIIസംഘർഷങ്ങൾസങ്കീർത്തനങ്ങ

യൂണിറ്റ് - IV-വാക്കുകൾ സർഗതാളങ്ങൾ


അക്കർമാശിഞാൻ കഥാകാരനായ കഥഅശ്വമേധം


യൂണിറ്റ് - V- കലകൾ കാവ്യങ്ങൾ


ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തിന്നുന്നവർ 


മൈക്കലാഞ്ചലോ മാപ്പ്To Top