1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

SCERT Kerala 6th, 7th, 8th, 9th Model Paper

bins

 

SCERT Kerala 6th Class Model Paper 2024 All Subject Download, കേരള ആറാം ക്ലാസ് ചോദ്യപേപ്പർ 2024

SCERT Kerala 7th Class Model Paper 2024 All Subject Download, കേരള ഏഴാം ക്ലാസ് ചോദ്യപേപ്പർ 2024

SCERT Kerala 8th Class Model Paper 2024 All Subject Download, കേരള എട്ടാം ക്ലാസ് ചോദ്യപേപ്പർ 2024

SCERT Kerala 9th Class Model Paper 2024 All Subject Download, കേരള 9-ാം ക്ലാസ് ചോദ്യപേപ്പർ 2024

SCERT Kerala 8th Model Paper 2024, Orukkam 8th Class Question Paper 2024 All Subject Pdf Download, കേരള എട്ടാം ക്ലാസ് മോഡൽ പേപ്പർ 2024

 1. Malayalam
 2. Arabic
 3. Urudu
 4. English
 5. Hindi
 6. Social Science
 7. Physics
 8. Chemistry
 9. Biology
 10. Mathematics
 11. Sanskrit

SCERT Kerala 8th Model Paper 2024, Orukkam 8th Class Model Question Paper 2024 All Subject Pdf Download, കേരള എട്ടാം ക്ലാസ് ചോദ്യപേപ്പർ 2024

 1. Malayalam AT
 2. Malayalam BT (Erratum)
 3. Kannada AT
 4. Kannada BT
 5. Tamil AT
 6. Tamil BT
 7. Arabic (General)
 8. Arabic (Oriental)
 9. Urdu
 10. Hindi
 11. English
 12. Sanskrit General
 13. Sanskrit Oriental
 14. Mathematics (Malayalam medium)
 15. Mathematics (English medium)
 16. Mathematics (Kannada medium)
 17. Mathematics (Tamil medium)
 18. Basic Science (Malayalam medium)
 19. Basic Science (English medium)
 20. Basic Science (Kannada medium)
 21. Basic Science (Tamil medium)
 22. Social Science (Malayalam medium)
 23. Social Science (English medium)
 24. Social Science (Kannada medium)
 25. Social Science (Tamil medium Unit)

SCERT Kerala 9th Model Paper 2024, Orukkam 9th Class Last Year Exam Question Paper 2024 All Subject Pdf Download

 1. Malayalam
 2. Arabic
 3. Urudu
 4. English
 5. Hindi
 6. Social Science
 7. Physics
 8. Chemistry
 9. Biology
 10. Mathematics
 11. Sanskrit

SCERT Kerala 8th Model Paper 2024 All Subject Pdf Download

 1. Malayalam
 2. Arabic
 3. Urudu
 4. English
 5. Hindi
 6. Social Science
 7. Physics
 8. Chemistry
 9. Biology
 10. Mathematics
 11. Sanskrit

SCERT Orukkam Kerala 8th Model Paper 2024

 1. Malayalam AT
 2. Malayalam BT (Erratum)
 3. Kannada AT
 4. Kannada BT
 5. Tamil AT
 6. Tamil BT
 7. Arabic (General)
 8. Arabic (Oriental)
 9. Urdu
 10. Hindi
 11. English
 12. Sanskrit General
 13. Sanskrit Oriental
 14. Mathematics (Malayalam medium)
 15. Mathematics (English medium)
 16. Mathematics (Kannada medium)
 17. Mathematics (Tamil medium)
 18. Basic Science (Malayalam medium)
 19. Basic Science (English medium)
 20. Basic Science (Kannada medium)
 21. Basic Science (Tamil medium)
 22. Social Science (Malayalam medium)
 23. Social Science (English medium)
 24. Social Science (Kannada medium)
 25. Social Science (Tamil medium Unit)

SCERT Orukkam Kerala 9th Model Paper 2024

 1. Malayalam
 2. Arabic
 3. Urudu
 4. English
 5. Hindi
 6. Social Science
 7. Physics
 8. Chemistry
 9. Biology
 10. Mathematics
 11. Sanskrit

SCERT Kerala 10th Model Paper 2024

 1. Malayalam
 2. Arabic
 3. Urudu
 4. English
 5. Hindi
 6. Social Science
 7. Physics
 8. Chemistry
 9. Biology
 10. Mathematics
 11. Sanskrit
To Top