1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

Kerala SSLC Blueprint 2024 Pdf Download

bins

 


Kerala SSLC Blueprint 2024 Pdf Download, കേരള പത്താം ബ്ലൂപ്രിന്റ്,

  • Kerala SSLC Biology (English) Blueprint 2024 Download
  • Kerala SSLC Biology (Malayalam) Blueprint 2024 Download
  • Kerala SSLC English Blueprint 2024 Download
  • Kerala SSLC Hindi Blueprint 2024 Download
  • Kerala SSLC Malayalam Blueprint 2024 Download
  • Kerala SSLC Mathematics (English) Blueprint 2024 Download
  • Kerala SSLC Mathematics (Malayalam) Blueprint 2024 Download
  • Kerala SSLC Physics (English) Blueprint 2024 Download
  • Kerala SSLC Social Science (English) Blueprint 2024 Download
  • Kerala SSLC Social Science (Malayalam) Blueprint 2024 Download
To Top