1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

Chapter 8 - ജീവൻ പിന്നിട്ട പാതകൾ CLASS 10 BIOLOGY

bins


Savidya CLASS 10 BIOLOGY

ഈ വർഷം SSLC ബയോളജി focus area

 (ഊന്നൽ മേഖല) മാത്രം പരിഗണിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ

 Chapter 8 - ജീവൻ പിന്നിട്ട പാതകൾ 

The Paths Traversed by Life ൻ്റെ V

ideo lesson, Simplified notes (മല + Eng), 

SLIDES pdf ഉം ഷെയർ ചെയ്യുന്നു.

SLIDES


MALAYALAM MEDIUM NOTES


MALAYALAM MEDIUM NOTES

To Top