1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

ബഹുപദങ്ങള്‍

binsചോദ്യങ്ങളും വര്‍ക്ക്ഷീററുകളും  വീഡിയോകളുംvideo1


 
video2


6.ജിയോജിബ്ര അപ്ലെററുകള്‍
To Top