1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

പീരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും

bins

 


1Periodic Table and Electronic Configuration

പീരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും


WORKSHEET ENG MEDIUM


ENGLISH MEDIUM Q&ANSWER

MALAYALAM MEDIUM Q&A
To Top