1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

അറിയാനും പ്രതികരിക്കാനും/അറിവിൻ്റെ വാതായനങ്ങൾ

bins
ഈ വർഷം SSLC ബയോളജി focus area (ഊന്നൽ മേഖല) മാത്രം പരിഗണിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ  Biology Chapter 1 - അറിയാനും പ്രതികരിക്കാനും Sensations and Responses, Chapter 2 - അറിവിൻ്റെ വാതായനങ്ങൾ Windows of Knowledge എന്നിവയുടെ  Video lesson ലിങ്കുകൾ, Simplified notes (മല + Eng), SLIDES pdf ഉം ഷെയർ ചെയ്യുന്നു.അറിയാനും പ്രതികരിക്കാനും (Sensations and Responses, Chapter)


CLICK HERE FOR Simplified notes (മല + Eng), SLIDES pdf

അറിവിൻ്റെ വാതായനങ്ങൾ Windows of Knowledge


To Top