1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

8th English Chapter The Mysterious Picture Summary(Malayalam,english)

bins

 Students can check below the 8th English Chapter The Mysterious Picture Summary. Students can bookmark this page for future preparation of exams.


Tile once went to the palace of the Archdiocese of Battenberg. He spoke beautifully to the Archdiocese, and the Archduke appointed him his court painter. After a wonderful dinner, the Archduke asked Tile to paint his own portrait, and Tile agreed.

Church officials threatened to kill him if he painted before he started painting (or signs of old age). Although he agreed to follow their instructions, the Archduke summoned Tile to remind him to portray each chief as naturally as possible. Tile realizes that he will die if he agrees with the archdiocese or church authorities.

Tile soon realized that he could not paint a portrait under any circumstances. On the one hand, if he draws any dignitaries as he sees fit, they will kill him, and on the other hand, if he beautifies any of them, the archdiocese will kill him. He told the Dutch (Duke's wife) that he would draw the archdiocese to all the nobles around him.


8th English Chapter The Mysterious Picture Summary in Malayalam

Here we have uploaded the 8th English Chapter The Mysterious Picture Summary in Malayalam for students for the summary is malayalam language. This will help students to learn quickly in malayalam language.


ടൈൽ ഒരിക്കൽ ബാറ്റൻബർഗിലെ അതിരൂപതയുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയി. അതിരൂപതയോട് അദ്ദേഹം വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു, ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക് അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ കോടതി ചിത്രകാരനായി നിയമിച്ചു. അതിശയകരമായ ഒരു അത്താഴത്തിന് ശേഷം ടൈൽ തന്റെ ഛായാചിത്രം വരയ്ക്കണമെന്ന് ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക് ആവശ്യപ്പെടുകയും ടൈൽ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു.

അദ്ദേഹം പെയിന്റിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് (വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളോ) വരച്ചാൽ കൊന്നുകളയുമെന്ന് സഭാധികാരികൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചെങ്കിലും, ഓരോ പ്രമാണിമാരെയും സ്വാഭാവികമായും കഴിയുന്നത്രയും ചിത്രീകരിക്കണമെന്ന് ഓർമിപ്പിക്കാനായി ടൈലിനെ ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക് വിളിച്ചു. അതിരൂപതയോടോ സഭാധികാരികളോടോ സമ്മതിച്ചാൽ അത് മരിക്കുമെന്ന് ടൈൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ഛായാചിത്രം വരയ്ക്കാൻ തനിക്കാവില്ലെന്ന് ടൈൽ ഉടൻ കണ്ടു. ഒരു വശത്ത്, അദ്ദേഹം കാണുന്നതുപോലെ ഏതെങ്കിലും പ്രമാണിമാരെ വരച്ചാൽ, അവർ അവനെ കൊല്ലും, മറുവശത്ത്, അവരിൽ ആരെയെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഭംഗിയാക്കിയാൽ, അതിരൂപത അവനെ കൊല്ലും. ഡച്ച് (ഡ്യൂക്കിന്റെ ഭാര്യ), ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ പ്രമാണിമാർ എന്നിവരോടും താൻ അതിരൂപത വരയ്ക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

To Top