1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

ഗണിതം - സമഗ്രം - സമ്പൂര്‍ണ്ണം

bins

  ജോണ്‍ സാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ എസ്എസ്എൽസി ഗണിതം പഠനവിഭവങ്ങള്‍..


ചോദ്യങ്ങള്‍ മലയാളം മീഡിയം


                  ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം


ഉത്തരങ്ങള്‍ മലയാളം മീഡിയം


                  ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം

To Top