1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

വയലും വനവും, Class 4 ,EVS

bins


Touch here 👆

ജീവികളുടെ വാസസ്ഥലങ്ങൾ
ജീവികളെ മണ്ണിൽ വസിക്കുന്നവ മരത്തിൽ വസിക്കുന്നവ എന്ന് പട്ടികപ്പെടുത്തുക 
 
ജീവീയ ഘടകങ്ങളും അജീവിയ ഘടകങ്ങളും


പ്രവർത്തനം
To Top