1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

CLASS 8 HINDI//സഫേദ് ഗുഡ്" (सफेद गुड़)

bins

എട്ടാം ക്ലാസ് ഹിന്ദി പാഠപുസ്തകത്തിലെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെ          " സഫേദ് ഗുഡ്" (सफेद गुड़ )എന്ന കഥയിലെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ നൽകിയ  പ്രവർത്തനങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നു. ( कक्षा- 8, हिंदी, इकाई- 5,  " सफ़ेद गुड़" -पाठ्यपुस्तक की प्रक्रियाएँ)

Click here for work sheet

To Top