1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

എസ്.എസ്.എല്‍.സി പഠന സഹായി ദിനപത്രങ്ങളിൽ

bins

   എസ്.എസ്.എല്‍ .സി പരീക്ഷയെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നേരിടാന്‍ കുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതില്‍  അദ്ധ്യാപകരെയും രക്ഷിതാക്കളെയും പോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ പത്രങ്ങളും നിസ്ഥുലമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. മലയാള മനോരമ പ്രസിദ്ധീകരച്ച എസ്.എസ്.എല്‍.സി പഠന സഹായി, ദീപിക ദിനപത്രവും മാതൃഭൂമിയും പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനസഹായികള്‍ .

.DEEPIKA  - SSLC PADHANA SAHAYAI
1.Malayalam

2.English
3.Hindi
4.Social
5.Physics
6.Chemistry
7.Biology
8.Mathematics

MATHRUBHUMI VIDYA  - SSLC PADHANA SAHAYAI
1.English
2.Malayalam
3.Social 
4.Physics

5.Chemistry 
6.Biology 
Related Post
Malayala Manorama Padhipura -SSLC Pareeksha Sahayi

SOCIAL 1

SOCIAL 2 
To Top