1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

പ്രസംഗം അമ്മമ്മ

bins

 


കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെ ഊഷ്മളത നഷ്ടമാവുന്നുവോ എന്ന വിഷയത്തില്‍ ഒരു കുട്ടി നടത്തിയ പ്രസംഗം

 അമ്മമ്മ എന്ന പാഠഭാഗത്തെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് 
മാതൃകയായി നല്‍കാം


 Audio Download
To Top