1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

Worksheet - Chemistry Class10|Chapter02 Mole Concepts (Mal & Eng)

bins

 


പത്താംക്ലാസിലെ രസതന്ത്രം രണ്ടാം യൂണിറ്റിലെ 'മോള്‍ സങ്കല്പനം'
Download Worksheet Malayalam Medium: Click Here for Malayalam
Download Worksheet English Medium: Click Here for English
To Top