1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

SSLC ഗണിതം റിവിഷൻ

bins

 


ഗണിതം - സമഗ്രം - സമ്പൂര്‍ണ്ണം

 ജോണ്‍ സാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഗണിതം പഠനവിഭവങ്ങള്‍.


ചോദ്യങ്ങള്‍ മലയാളം മീഡിയം
ഗണിതം - സമഗ്രം - സമ്പൂര്‍ണ്ണം

 ജോണ്‍ സാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഗണിതം പഠനവിഭവങ്ങള്‍.ചോദ്യങ്ങള്‍ മലയാളം മീഡിയം                  ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംഉത്തരങ്ങള്‍ മലയാളം മീഡിയം                  ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം


                  ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം


ഉത്തരങ്ങള്‍ മലയാളം മീഡിയം


                  ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം

To Top