1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

കച്ചവടത്തില്‍നിന്ന് അധികാരത്തിലേക്ക്

bins
യൂണിറ്റ് 2 ടീച്ചിംഗ് മാന്വലിനായി 
ഇവിടെ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക

https://drive.google.com/file/d/0B3ds4PEXIT7-aFpqWDNyVV9mekk/view?usp=sharing

 സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങള്‍-ചിത്രങ്ങള്‍
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാര്‍-കുറിപ്പ്ചവിട്ടുനാടകം- വീഡിയോ


To Top