1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

Study Meterials for SSLC Students

bins
Downloads

SSLC Easy Chemistry  Notes -Malayalam Medium 

 SSLC Easy Chemistry  Notes -English Medium 

 Chemistry SSLC-D+Module 

  SSLC Chemistry  -Study Material(Mathurbhumi Vidhaya) 

 SSLC Chemistry  -Study Material(Deshabhimani)

  SSLC Chemistry  -Study Material(Chandrika Padamudra) 

 SSLC Chemistry  -Study Material(Vidhya Prabhatham)

To Top