1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

UNIT 2 . കളിവീട്

binsരൂപങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടാം


രൂപങ്ങള്‍ വരക്കാം..നിറം നല്‍കാം

കടലാസ് മടക്കി രൂപങ്ങളുണ്ടാക്കാം


To Top