1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

First Term Exam Model Question Papers STD I to 4

bins


First Terminal Examination -Model Question 
Papers
Model Question Paper -STD I
Model Question Paper -STD II
Model Question Paper -STD III
Model Question Paper -STD IV

First Term Exam Model Question Paper & Answer Key STD 9 to 10                      
Question Papers -STD-X
English
Hindi
Biology
Chemistry
Physics
Mathematics
Social Science
Kerala Padavali
Adisthana Padavali
Question Papers-IX
English
Hindi
Biology
Chemistry
Physics
Mathematics
Social Science
ART/PET/WE
KERALA PADAVALI
Question Papers STD-VIII
English
Hindi
Basic Science
Social Science
Mathematics
ART/PET/WE
Kerala Padavali


To Top