1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

TWO ANTS

bins

 READING CARDS  click here  
sent from M.L MANJU, Glps Thonnakkal, Thiruvananthapuram

We can make ants with clay.Fix them on the swing.Place it in the sandtray.Now we can ask them a series of questions.

 

1)Who are sitting on the swing?
2)Who is Ben?
3)Who is Sen?
4)What colour is Ben?
5)What colour is Sen?etc


 CLAY OF DIFFERENT COLOURSANTS

     
    Ants go marching rhyme
    WORK SHEET
    To Top