1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

പീരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്‌ട്രോണ്‍ വിന്യാസവും

bins


ഷെല്‍, സബ് ഷെല്‍  (youtube video)

 

സബ് ഷെല്‍ ഇലക്ട്രോണ്‍ വിന്യാസം  (Interactive video)

 

ആഫ്ബാ തത്വം  (Interactive animation)
 

ക്രോമിയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണ്‍ വിന്യാസം  (Youtube video)

 

ഇന്ററാക്ടീവ് പീരിയോഡിക് ടേബിള്‍    (interactive video)

d ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ  (‌Youtube video)

പീരിയോഡിക് ടേബിള്‍  (വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളില്‍ കണ്ട്പിടിച്ച മൂലകങ്ങള്‍, ഗ്രൂപ്പുകള്‍ , പീരീയഡുകള്‍, അറ്റോമിക് റേഡിയസ്,അയോണീകരണ ഊര്‍ജ്ജം)


 

To Top